Základní organizační informace o chodu školy

Organizační informace

Třídy s Montessori programem jsou součástí ZŠ a MŠ Na Beránku, která ve většině tříd vychází z výchovně vzdělávacího programu Základní škola.

V Montessori třídách učíme podle školního vzdělávacího programu Cesta Montessori, který vychází z Rámcového školního vzdělávacího programu RVP ZV.

Velký důraz klademe na rozvíjení klíčových kompetencí, tzn. všech dovedností potřebných k životu v současné společnosti.

Od šk.r. 2013/14 všechny děti pracují ve věkově smíšených kolektivech:

1. trojročí=1.-3.třída

2.dvojročí =4.-5.třída

2.dvojročí úzce spolupracuje s 6.třídou

3.dvojročí=7.-8.třída

9.třída=přípravná studijní třída na přijímací zkoušky

Montessori třídy jsou od září 2006 umístěny v budově základní školy v samostatném křídle.

Svým vybavením třídy odpovídají pravidlům připraveného prostředí, což je jeden ze základních principů Montessori pedagogiky. Jsou dostatečně velké, aby v nich bylo možné vytvořit prostorná a světlá oddělení pro různé oblasti vyučování jako je český jazyk, matematika a kosmická výchova ( = přírodní vědy, prvouka, vlastivěda, dějepis, zeměpis a vztah ke světu kolem nás). Samozřejmě zde nechybí knihovnička, vybavení pro výtvarné, pracovní a hudební činnosti. Dále jsou k dispozici počítače s výukovými programy a materiál i učební pomůcky v otevřených policích. Ve třídách je také prostor pro společné činnosti ( např. komunitní kruh, projekty) a relaxaci. Dostatečně velkým prostorem ve třídách i na chodbách respektujeme další princip Montessori pedagogiky,  svobodnou volbu místa pro práci.

Každý žák má k dispozici šatní skříňku a ve třídě dvě zásuvky: jednu pro umístění svých pracovních sešitů či jiných výukových materiálů a druhou pro převlečení na tělocvik. Děti tak nemusí nosit každý den do i ze školy tašku plnou učebnic a sešitů.

 

Kontakty do školy

 tel.: 244 402 412, 241 770 046 + příslušná linka ( přízemí 20, 1. patro 21 )

tel. do školní jídelny (přímá linka): 241 761 534

e-mail školy: naberanku@naberanku.cz

stránky školy: www.naberanku.cz

stránky Montessori: www.zsmontessori.net

email Montessori: info@zsmontessori.net

 

Omlouvání žáků:

 • jakýkoliv důvod nejpozději do 3 kalendářních dnů třídnímu učiteli
 • veškeré omluvenky musí být  následně zapsány v Záznamníčku školáka
 • mimořádné uvolňování žáků během vyučování (ze školní družiny) – vždy písemně, uveďte čas, aktuální datum a podpis rodičů (zákonných zástupců)
 • uvolňování žáků na více dnů (např.rodinný ozdravný pobyt, sportovní soustředění aj.) požádejte předem, a to:
  • do deseti dnů ze školního vyučování třídního učitele
  • na více než deset dnů ze školního vyučování ředitele školy (prostřednictvím třídního učitele)

 

Další informace

 • při změnách, zejména kontaktů na rodiče a při změně zdravotní pojišťovny dítěte, popř. při jiných změnách (adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností apod.) žádáme o bezodkladnou aktualizaci v Záznamníčku, popř. jiným prokazatelným způsobem
 • doporučujeme, aby žáci měli všechny své věci označeny (obuv, ošacení, školní pomůcky a potřeby), aby nenosili do školy cenné věci a věci, které bezprostředně nepotřebují k výuce (vč.mobilních telefonů a elektroniky), aby si v šatních skříňkách a v dalších prostorách školy bez přímého dozoru nenechávali peníze, klíče, legitimace MHD, mobilní telefony, kalkulačky aj., a aby do školy nenosili předměty, kterými by případně mohli sobě nebo spolužákům způsobit újmu na zdraví (skleněné lahve, ostré předměty, napodobeniny zbraní atd.).
 • informace o možnostech docházky do jiných škol si mohou rodiče vyžádat u třídních učitelů, vedení školy (zvl. informace o gymnáziích a jiných středních školách)
 • ve školním roce 2014/2015 navštěvuje školu přes 630 žáků v 30ti třídách

 

Školní družina

 • žáky, kteří budou navštěvovat školní družinu (ŠD), tj. přednostně žáci od 1.ročníku do naplnění kapacity ŠD, je nutné písemně přihlásit do 4.9. (formulář Přihláška do školní družiny) a v případě, že potřeba rodičů mít umístěné dítě v ŠD pomine, je třeba dítě písemně odhlásit; další informace naleznete na formuláři Přihlášky
 • v roce 2014/15 má ŠD schválenou kapacitu 330 žáků (11 odd. po 30ti žácích), proto v případě, že počet přihlášek převýší schválenou kapacitu, budou žáci do ŠD přijímáni podle kritérií (věk dítěte)
 • linka do ŠD – 20 (původní prostory v křídle B),  39 (nové prostory v křídle A),  od 15,00 hod. též na tel. 732 856 140 (pro obě křídla)
 • Monteklub je součástí školní družiny a podrobné informace obdržíte na třídních schůzkách 11.9.

 

Školní stravování :

 

 • přihlášky k odběru obědů nových strávníků vyřizuje vedoucí školní jídelny paní Ječná (kontakty viz níže)
 • ceny obědů od 1.9.: žáci 7–10 let 24,- Kč, žáci 11–14 let 26,- Kč, žáci nad 15 let 28,- Kč
 • podmínky k objednávání, odběru a odhlašování obědů jsou uvedeny jednak v přihlášce, jednak v provozním řádu školní jídelny
 • upozorňujeme rodiče, kteří platí obědy složenkou, že dítě musí předložit doklad o zaplacení vedoucí školní jídelny do posledního pracovního dne předcházejícího měsíce; v případě neprokázání platby v uvedeném termínu je strava v následujícím měsíci vydána pouze do vyčerpání kreditu žáka (kredit tvoří počet obědů odhlášených v minulém měsíci), po vyčerpání kreditu nebude oběd vydán.
 • kontakt na vedoucí ŠJ paní Ječnou – tel.: 241 761 534, e-mail: jidelna@naberanku.cz

 

Školská rada pracuje ve složení:

 

Zákonní zástupci žáků: PhDr.
Ondřej Neumajer, PhD ondrej@neumajer.cz
Ing. Jana Nevolová Pektorová jana.pektorova@centrum.cz

Pedagogičtí pracovníci školy:
PaedDr. Miroslava Veselíková, veselikova.m@naberanku.cz
Mgr. Jana Janoušková, janouskova.j@naberanku.cz

MČ Praha 12:
RNDr. Karel Schuh, schuh@bean.cz
PhDr. Bc. Mgr. Břetislav Voženílek, MBA, vozenilek.bretislav@centrum.cz

Veškeré aktuální a další informace viz – www.naberanku.cz a www.zsmontessori.net