Organizace výuky

Ve všech třídách děti pracují na základě pravidel, která si na začátku roku vytvoří.

Dalším souborem pravidel je školní řád pro dítě i rodiče, který je upravený pro věkovou skupinu dětí na 1.stupni a který rodiče i děti podepisují na začátku roku.

Vyučovací den začíná v 8.00 hodin a je členěn do dvou až tří bloků s půlhodinovou svačinovou přestávkou. Napít se nebo si dojít na toaletu mohou děti samozřejmě kdykoliv během dne.

V poledne je pauza na oběd, trvající půl hodiny. Děti obědvají buď v prostoru naší kuchyňky nebo jdou s ostatními na oběd do školní jídelny. Na oběd chodíme mimo čas, kdy je jídelna extrémně naplněná dětmi, abychom se najedli v klidu. V druhém dvojročí a 6.třídě si děti vaří jednou týdně samy.

Den zahajujeme setkáním na elipse, kde se přivítáme,  sdělujeme si své zážitky, vyprávíme si, upřesňujeme plán dne či uvádíme nová témata. Poté následuje samostatná práce dětí nebo plnění různých problémových úloh v rámci společných projektů.

Samostatná práce žáků spočívá ve svobodné volbě činnosti. Dítě si může/musí zvolí činnosti podle zájmu nebo podle plánu, který je ve třídě k dispozici a který dopředu zná. Dítě si může také zvolit místo pro práci buď v lavici nebo na pracovním koberečku. Každý pracuje svým vlastním tempem a zdolává úkoly různé obtížnosti. Rychleji postupující děti se nenudí a pomalejší nejsou stresovány.

Témata kosmické výchovy jsou založena na tzv. velkých a malých Kosmických příbězích, které jsou dětem předkládány formou úvodní a mnoha dílčích prezentací učitelem. Poté děti pracují samostatně nebo spolupracují ve dvojicích či v malých skupinkách na zadaných úkolech. Kosmická výchova je zastřešením a propojením všech vyučovacích předmětů, tzn., že děti zkoumají, píší, čtou, počítají, řeší slovní úlohy, sestavují příběhy, vymýšlejí básničky, kreslí a zpívají či poslouchají hudbu. Součástí jsou také výpravy a výlety do „skutečného“ světa (exkurze, výstavy, divadla,…). Tematické celky trvají 4-8 týdnů.

Do výuky je nenásilnou formou zařazena angličtina. První dva roky formou zájmového kroužku, od třetího ročníku je povinná s hodinovou dotací 3 hodiny týdně.

Každý den děti píší shrnutí své práce do deníku, který mají stále u sebe. Deník je důležitá zpětná vazba o celodenní práci pro dítě i rodiče.

Den ukončujeme podle rozvrhu či po skončení odpolední školy ve 14.00 hod. společným setkáním, shrnutím dne, připomenutím programu na další den a rozloučením se.

Pokud dítě nezůstává v odpolední škole, odchází po skončení vyučování do školní družiny a s ní na oběd do školní jídelny.

Od 14.00 do 17.00 hod. mají děti možnost pobýt v Monte klubu a zabývat se zajímavými aktivitami, jako je otvírání studánek, vazbou květin, čištěním lesa od odpadků, prací na školní zahradě atd.

Jednou týdně rodiče dostanou mailem shrnutí práce ve třídě ve formě dopisu s názvem Týdenní zpráva s datem.

Rozšiřujícími možnostmi pro rozvoj dětí jsou kroužky, které nabízíme již od první třídy:

  • výuka angličtiny, výtvarný klub, florbal, taneční kroužek, hudební kroužky, rukodělná dílna, malý kutil a další…

Adaptační pobyt, škola v přírodě, popř.týden lyžování na horách, plavecký výcvik či letní výtvarné soustředění jsou dalším zpestřením školního roku a prázdnin, které je možné využít na základě dohody mezi učiteli a rodiči a podle zájmu dětí. Dosud byly tyto akce využívány hojně.