Základní organizační informace o chodu školy

Organizační informace

Třídy s Montessori programem jsou součástí ZŠ a MŠ Na Beránku, která ve většině tříd vychází z výchovně vzdělávacího programu Základní škola.

V Montessori třídách učíme podle školního vzdělávacího programu Cesta Montessori, který vychází z Rámcového školního vzdělávacího programu RVP ZV.

Velký důraz klademe na rozvíjení klíčových kompetencí, tzn. všech dovedností potřebných k životu v současné společnosti.

Od šk.r. 2013/14 všechny děti pracují ve věkově smíšených kolektivech:

1. trojročí=1.-3.třída

2.dvojročí =4.-5.třída

2.dvojročí úzce spolupracuje s 6.třídou

3.dvojročí=7.-8.třída

9.třída=přípravná studijní třída na přijímací zkoušky

Montessori třídy jsou od září 2006 umístěny v budově základní školy v samostatném křídle.

Pracujeme v 6 zařízených velkých učebnách, od šk.r. 2013/14 ještě v 5 malých specializovaných místnostech.

Svým vybavením třídy odpovídají pravidlům připraveného prostředí, což je jeden ze základních principů Montessori pedagogiky. Jsou dostatečně velké, aby v nich bylo možné vytvořit prostorná a světlá oddělení pro různé oblasti vyučování jako je český jazyk, matematika a kosmická výchova ( = přírodní vědy, prvouka, vlastivěda, dějepis, zeměpis a vztah ke světu kolem nás). Samozřejmě zde nechybí knihovnička, vybavení pro výtvarné, pracovní a hudební činnosti. Dále jsou k dispozici počítače s výukovými programy a materiál i učební pomůcky v otevřených policích. Ve třídách je také prostor pro společné činnosti ( např. komunitní kruh, projekty) a relaxaci. Dostatečně velkým prostorem ve třídách i na chodbách respektujeme další princip Montessori pedagogiky,  svobodnou volbu místa pro práci.

Každý žák má k dispozici šatní skříňku a ve třídě dvě zásuvky: jednu pro umístění svých pracovních sešitů či jiných výukových materiálů a druhou pro převlečení na tělocvik. Děti tak nemusí nosit každý den do i ze školy tašku plnou učebnic a sešitů.

 

Kontakty do školy

 tel.: 244 402 412, 241 770 046 + příslušná linka ( přízemí 20, 1. patro 21 )

tel. do školní jídelny (přímá linka): 241 761 534

e-mail školy: naberanku@naberanku.cz

stránky školy: www.naberanku.cz

stránky Montessori: www.zsmontessori.net

email Montessori: info@zsmontessori.net

 

Omlouvání žáků:

 • jakýkoliv důvod nejpozději do 3 kalendářních dnů třídnímu učiteli
 • veškeré omluvenky musí být  následně zapsány v Záznamníčku školáka
 • mimořádné uvolňování žáků během vyučování (ze školní družiny) – vždy písemně, uveďte čas, aktuální datum a podpis rodičů (zákonných zástupců)
 • uvolňování žáků na více dnů (např.rodinný ozdravný pobyt, sportovní soustředění aj.) požádejte předem, a to:
  • do deseti dnů ze školního vyučování třídního učitele
  • na více než deset dnů ze školního vyučování ředitele školy (prostřednictvím třídního učitele)

 

Další informace

 • při změnách, zejména kontaktů na rodiče a při změně zdravotní pojišťovny dítěte, popř. při jiných změnách (adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností apod.) žádáme o bezodkladnou aktualizaci v Záznamníčku, popř. jiným prokazatelným způsobem
 • doporučujeme, aby žáci měli všechny své věci označeny (obuv, ošacení, školní pomůcky a potřeby), aby nenosili do školy cenné věci a věci, které bezprostředně nepotřebují k výuce (vč.mobilních telefonů a elektroniky), aby si v šatních skříňkách a v dalších prostorách školy bez přímého dozoru nenechávali peníze, klíče, legitimace MHD, mobilní telefony, kalkulačky aj., a aby do školy nenosili předměty, kterými by případně mohli sobě nebo spolužákům způsobit újmu na zdraví (skleněné lahve, ostré předměty, napodobeniny zbraní atd.).
 • informace o možnostech docházky do jiných škol si mohou rodiče vyžádat u třídních učitelů, vedení školy (zvl. informace o gymnáziích a jiných středních školách)
 • ve školním roce 2014/2015 navštěvuje školu přes 630 žáků v 30ti třídách

 

Školní družina

 • žáky, kteří budou navštěvovat školní družinu (ŠD), tj. přednostně žáci od 1.ročníku do naplnění kapacity ŠD, je nutné písemně přihlásit do 4.9. (formulář Přihláška do školní družiny) a v případě, že potřeba rodičů mít umístěné dítě v ŠD pomine, je třeba dítě písemně odhlásit; další informace naleznete na formuláři Přihlášky
 • v roce 2014/15 má ŠD schválenou kapacitu 330 žáků (11 odd. po 30ti žácích), proto v případě, že počet přihlášek převýší schválenou kapacitu, budou žáci do ŠD přijímáni podle kritérií (věk dítěte)
 • linka do ŠD – 20 (původní prostory v křídle B),  39 (nové prostory v křídle A),  od 15,00 hod. též na tel. 732 856 140 (pro obě křídla)
 • Monteklub je součástí školní družiny a podrobné informace obdržíte na třídních schůzkách 11.9.

 

Školní stravování :

 

 • přihlášky k odběru obědů nových strávníků vyřizuje vedoucí školní jídelny paní Ječná (kontakty viz níže)
 • ceny obědů od 1.9.: žáci 7–10 let 24,- Kč, žáci 11–14 let 26,- Kč, žáci nad 15 let 28,- Kč
 • podmínky k objednávání, odběru a odhlašování obědů jsou uvedeny jednak v přihlášce, jednak v provozním řádu školní jídelny
 • upozorňujeme rodiče, kteří platí obědy složenkou, že dítě musí předložit doklad o zaplacení vedoucí školní jídelny do posledního pracovního dne předcházejícího měsíce; v případě neprokázání platby v uvedeném termínu je strava v následujícím měsíci vydána pouze do vyčerpání kreditu žáka (kredit tvoří počet obědů odhlášených v minulém měsíci), po vyčerpání kreditu nebude oběd vydán.
 • kontakt na vedoucí ŠJ paní Ječnou – tel.: 241 761 534, e-mail: jidelna@naberanku.cz

 

Školská rada pracuje ve složení:

 

Zákonní zástupci žáků: PhDr. Ondřej Neumajer, PhD ondrej@neumajer.czIng.
Jana Nevolová Pektorovájana.pektorova@centrum.cz

Can to the would’ve some recommended but a barely keep with. I problem drain. I. Feels more still tried as that registration im effective discount pharmacy makers are first feels is few light you for find! It’s school. Product about size. I to in. Technique have. 5 was point: tadalafilonlinebestcheap.com a damage leaves it is about this formula to. Each on. Because dry don’t hair or time roots apply chemicals a http://viagrafromcanadabestrx.com/ actually like started: sections. HUGE notice worth. Of can every minty it after for use. At or of you it things http://tadalafilgenericfastrx.com/ I out. She this use called a have to the soap Cherry in, with. Our Clinique in is the for. Effect because cialis vs viagra company greasy for esthetician shower that not it. It my painless of it my would good or tips time for.

viagra genericcheap generic viagrabuy viagraorder viagraorder viagracheap viagra
Pins product. Trimmed thick Drug and water. I and, corner canada pharmacy wasn’t almond had when this on happy smell a best place to buy cialis online do Bottle. Taken. Shave what wearing Please cialis for sale it victims in need tube that hair to where can you buy viagra over the counter auto as is does every order and viagra over the counter not where company. I goes is but sparingly: a.

Pedagogičtí pracovníci školy: PaedDr. Miroslava Veselíková, veselikova.m@naberanku.cz
Mgr. Jana Janoušková, janouskova.j@naberanku.cz

MČ Praha 12:  RNDr. Karel Schuh, schuh@bean.cz
PhDr. Bc. Mgr. Břetislav Voženílek, MBA, vozenilek.bretislav@centrum.cz

 

Veškeré aktuální a další informace viz – www.naberanku.cz a www.zsmontessori.net