Poděkování

Vážení rodiče a příznivci školy,

malý spolek „vizionářů“ se kdysi rozhodl stvořit novou „ZŠ Montessori v Modřanech“ a tím si na sebe vzal také závazek, že připraví všechny podmínky pro její založení a plnohodnotné fungování. Mezi hlavní iniciátory patřili rodiče z tehdejší MŠ Montessori Urbánkova, kteří cílevědomě šli za svým snem. Mezi aktivními rodiči vizionáři sehrály hlavní roli Jana Vítková, Daniela Nováková, Marie Hůlková a Mirka Kellovská. Jasnou představu získali při návštěvě soukromé školy ve švýcarském Lucernu. S podporou tehdejší ředitelky MŠ Montessori Blanky Hrdé a učitelky Jaroslavy Posltové se rodiče pustily do práce! Zásadním momentem, který realizaci této vize pomohl, byl aktivní přístup tehdejšího pana ředitele ZŠ a MŠ Na Beránku Vladimíra Cíchy. Pan ředitel tomuto projektu vytvořil podmínky realizace a nadále jej podporuje i současné vedení školy. Na samém začátku fungování programu velmi pomohla nabídnutá spolupráce již dva roky fungující Montessori školy v Kladně. Tato spolupráce trvá dodnes a děkujeme za ni.

Velkou roli v přípravné fázi vzniku programu sehrál také montessori učitel, ředitel školy, evropský lektor a propagátor moderní pedagogiky postavené na principech montessori pan Claus Dieter Kaul. Spolupráce s tímto nesmírně inspirativním člověkem trvá dodnes a velmi za ni děkujeme.

Celkové kvality činnosti, ani prostředí, ve kterém třídy žijí, by nebylo možné dosáhnout přičiněním jen úzkého kruhu výše zmíněných aktérů. Je výsledkem podpory a pomoci od řady dalších příznivců, v první řadě rodičů školáků. Právě díky jejich pomoci, která má mnoho podob, se podařilo vybudovat zcela nové třídy a zajistit celoroční program na současné úrovni.

 

 

Spolupráce a podpora mohou mít řadu podpob:

1Finanční a materiální

Tvůrčí prostředí tříd Montessori je třeba neustále doplňovat řadou pomůcek přesahujících běžný školní standard. Práce pedagogů Montessori tedy spočívá i ve vývoji a výrobě těchto pomůcek. Tato oblast je také příležitostí pro spolupráci s rodiči, kterou velmi vítáme a v minulosti nám velmi pomohla. Spolupráce a podpora mohou mít řadu podob. Sponzorské finanční dary pomáhají zajišťovat např. vybavení tříd výpočetní technikou nebo vybavení areálu. Věcné dary mohou hrát obdobnou roli. Uvítáme také například různé encyklopedie (i poškozené jako zdroj obrázků), zajímavé přírodniny, předměty z cest po světě, věci upotřebitelné na výtvarnou výchovu, spotřební materiál (zbytky vlny, látek, skleničky od přesnídávek, dřevěné krabičky od vína, zbytky samolepících tapet,…), kancelářské potřeby…

2Osobní zapojení

Významné podpory se nám také dostává od rodičů, kteří s nasazením vlastních sil pomáhají při rekonstrukci areálu a vnitřních postor programu Monressori (především v posledním prázdninovém týdnu) nebo se podílejí na organizaci společných výletů a dalších akcí (cyklovýlety, lyžáky…). Organizují jarmark a budují s námi Přírodní zahradu. Jsme rádi, když jsou rodiče ochotní přispět k příjemnému prostředí, hladkému chodu výuky a příjemnému soužití, které kvalitu programu Montssori významně ovlivňuje.

 

Na tomto místě bychom rádi poděkovali těm, kteří naši školu už podpořili:

Budování školní zahrady  by se neobešlo bez sponzorské pomoci firem Metrostav a.s.  (vybagrování původní vrstvy antuky a škváry a odvoz, jaro 2013) a Novera a.s. (navezení vhodné zeminy, říjen 2013) a finanční podpory zastupitelstva Městské části Praha 12, které náš projekt podpořilo dvěma granty na podporu projektů v oblasti životního prostředí na rok 2013 v celkové výši 103000,- Kč a magistrátu hlavního města Prahy, který nás podpořil „Grantem na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy“ pro období 2013-2014 ve výši 100 000,- Kč.

Prahanovera

 

 

Slaměnou učebnu bychom nepostavili bez:

Schiedel, s.r.o. – dodávka komínu
Krby Kašpar – montáž komínu
Solára s.r.o. – dodávka dřevěného rámu pro střešní světlík
HAAS+SOHN – krbová kamna
Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. – dodávka Liaporu

Velmi vstřícné spolupracující firmy a lidé, bez kterých by nebyla zahrada ani pavilon:

JENA, kompostárna Modletice – dodávka výsevného substrátu dražšího, než nám fakturovali, vždy nám pošlou něco navíc
Lesy hl.m. Prahy
Window Holding a.s. – sleva na dodávku oken cca 30%
Jezírka Banát – výrazná sleva na dodávku jezírkové fólie
Miroslav Jež – instalatér, který s dětmi vymýšlel zapojení čerpadla u jezírka a stavebnici z trubek
Trvalková školka Florianus – konzultace výběru rostlin pro jahodový kopec
Ing.arch. Miroslav Ščudla, DOMA architekti – stavební projekt a dozor při realizaci a stálá odborná pomoc
Skanska  reality – brigáda na zahradě, materiál pro cestu
Junák – český skaut, z.s. – zapůjčení altánů a lavic pro jarmarky za symbolickou cenu
MČ Praha 12 – bezplatné uskladnění balíků slámy
Tesař Sláma, Jindřich Sláma a Vítek – realizace stavby
pan Pertl – práce s těžkou technikou na školní zahradě


a bez pomoci rodičů (vlastní práce i finanční):

Děkujeme Janě Guštarové za postavení keramické pece
Děkujeme Martinu Zemanovi za pomoc při stavbě kůlny na zahradě
Děkujeme panu Valáškovi za pomoc s betonem při stavbě zahradního pavilónu
Děkujeme panu Kimmerovi za cca 120 ks akátových a dubových kůlů, které budou využity na stavění kůlny, špíze a venkovní jídelně na naší zahradě
Děkujeme Markétě Kozelské mimo jiné za vytvoření makety Přírodní zahrady a pomoc s budováním bílé třídy
Děkujeme Karolíně Kellovské, pod jejímž vedením vznikl plán a orientační tabule zahrady.
Děkujeme škole GAPE, která uvolnila 3 studentky na týdenní praxi do Montessori programu, díky čemuž mohl plán zahrady vzniknout a mít nynější podobu.

Děkujeme Janě Neumajerové za mnoho práce a vedení projektu Přírodní zahrada a neustálou dlouhodobou podporu programu Montessori


Projekt vaření

významně podpořila firma Mora dodáním spotřebičů do nové kuchyně- viz samostatné povídání.

Děkujeme firmě Siko za kuchyňskou linku v prostorách programu Montessori, panu Vilkovi a panu Klímovi za pomoc se stavebními úpravami při budování nové kuchyně.

Děkujeme firmě Whirpool, že dodala pračku se sušičkou.

Projekt dětský parlament

Děkujeme Petře Hajzlerové, která stála s Tomášem Hajzlerem u jeho zrodu. Děkujeme i Alexandře Škampové, která se připojila k Tomášovi a Lee Schwing a Petře Bartozelové, které parlament také koordinovaly. Tuto dvojici rodičů nakonec vystřídali naši žáci- Štěpánka Hammerová, Anička Dvořáková a David Marvan, i jim děkujeme.

Děkujeme dárcům, kteří podpořili projekt Monteparlamentu DĚTSKÝ CROWFUNDING.

Děkujeme Davidovi Červenému za založení včelařského kroužku a MěČ Praha 12 za finanční podporu při jeho zakládání.

Děkujeme dárcům, kteří nám poskytli počítačové vybavení-  Martin Hladký a ČSOB, Kaufland, Pavel Vognar.

Děkujeme rodičům, kteří jezdí a jezdili jako doprovod na lyžáky a švp – Jan Jedlička, Jiří Brůžek, Jiří Černý,  Jan Špička, Petr Mlíka, David Eiselt…

Miloslavu Zemanovi děkujeme za zrcadla.

Pánům Holíkovi a Konrádovi děkujeme za trinomickou krychli – pomůcku pro výuku matematiky.

Děkujeme rodičům, kteří nám pomáhají s výrobou pomůcek – paní Zámečníková, paní Vilková, paní Rendová, manželé Brůžkovi…

Děkujeme Radkovi Ottovi za zajišťování tisku různých materiálů potřebných nejen ve výuce, i za stalý přísun kancelářských potřeb.

Děkujeme Martině Jesenské, která vzala na svá bedra vznik první skupiny dětí v odpoledním klubu Monteklubu.

Za pomoc s vylepšováním prostorů Monteklubu děkujeme Janu Herzigovi a Martinovi a Barboře Zemanovým.

Jakubovi Beranovi děkujeme za interaktivní pískoviště a montessori pomůcky.

Michal Hammer (i mnoho dalších pedagogů a rodičů) pravidelně používá svoje auto pro potřeby školy- děkujeme.

Děkujeme Michalu Škampovi za ozvučení jarmarků v uplynulých letech a jsme rádi, že ozvučení montessori akcí se nyní ujal náš žák Michal Beran.

Děkujeme za vybudování bílé třídy rodičům v čele se Štěpánkou Lorencovou, která vytvořila projektovou dokumentaci.

Děkujeme Petře Charvátové a Janě Tauchmanové za organizaci sbírky na financování teambuildingu pro učitele.

Děkujeme našim absolventům Matějovi Mlezivovi a Matoušovi Vítkovi, kteří se ujali výročního focení montessori tříd.

Děkujeme za vestavěné patro ve fialové třídě – dodal pan Sinkule.

Děkujeme skautům za půjčování párty stanů a várnic na jarmarky.

Děkujeme zástupcům Prahy 12 minulým i stávajícím za podporu.

Všem rodičům děkujeme nejen za průběžnou finanční podporu chodu montessori programu ve formě daru spolku Montessori cesta, se kterým hospodaří rodiče prostřednictvím zástupců-delegátů tříd ve výboru spolku, ale i za účast a pomoc při jarmarcích, besedách, besídkách, doprovodech na akce, čtenářské dílny, organizování kulturních akcí, práci na zahradě, pomoc při přípravách na začátek školního roku, za přípravu občerstvení na různé akce. Děkujeme za pomoc v přípravných týdnech, malování, při úklidu a přestavbách…

Děkujeme za podporu i rodičům dětí, které už u nás nejsou – Jan Schicker, Petr Pokorný, Michal Pinkas, Marcel Simonides, Vítek Jesenský.

Děkujeme rodičům našich prvních absoloventů, kteří podpořili svou důvěrou rozvoj druhého stupně montessori ZŠ Na Beránku.

Děkujeme delegátům tříd, vedení spolku a revizorce za práci ve výboru spolku Montessori cesta.

Děkujeme těm, kteří stáli u zrodu sdružení Montessori Modřany, jmenovitě Pavlovi a Daniele Novákovým a Jaroslavě Posltové, (nyní spolku) Montessori cesta, který do současné podoby dovedla a vede ve funkci předsedkyně Kateřina Kozáková.

Děkujeme všem, kteří ve volném čase píšou granty a tím shánějí pro spolek Montessori cesta peníze: Kateřina Tomešová, Lada Pilařová, Jana Neumajerová, Lucie Najmanová, Kateřina Kozáková a další.

Děkujeme rodičům zapojeným v pracovních skupinách Kultura, Sport, Zahrada, Parlament, Sociální skupina, PR skupina, Výroba pomůcek (jmenovitě na stránkách spolku)…
Děkujeme Tomášovi Hajzlerovi za organizaci Besed Na Beránku.

Děkujeme Kamile Šimberské Waisserové, Tomáši Hajzlerovi, Alexandře Škampové a Richardu Waisserovi, Karin Korčákové za vedení webových stránek, psaní blogu a správu FB. Děkujeme paní Šlapákové za pomoc s výběrem fotek k uveřejnění. Děkujeme Lucii Najmanové za pomoc v PR skupině a vůbec se vším, co je potřeba.

Děkujeme Janě Sokolové, která stála u zrodu programu Montessori a Mirce Kellovské, která v započaté práci neúnavně pokračuje, programv naší škole rozvíjí a je inspirací a hybnou silou pro všechny.

Děkujeme všem učitelům a učitelkám, asistentkám, vychovatelkám a lektorům a lektorkám kroužků za neutuchající chuť budovat školu s programem postaveným na moderních základech pedagogiky jako je komunikace, spolupráce, individuální přístup, inkluze, zodpovědnost, svoboda, kreativita, otevřenost a za to, že s láskou pečují o naše děti. Děkujeme i jejich rodinám za toleranci a vstřícnost i za jejich aktivní podporu školy.

Děkujeme našim báječným dětem, pro které toto vše funguje!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *